Naruto Shounen Ai Doujinshi
Saki yuku akari e (Guiding Light)
Sasuke, Naruto, Itachi
Soft shounen ai doujinshi scanlation
~~~*~~~Back~~~*~~~*~058~*~~~*~~~Next~~~*~~~
~~~*~~~Back~~~*~~~*~058~*~~~*~~~Next~~~*~~~
~*~Index~*~